ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;  

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op aftand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

BASIL - Sharina Degeest

Groenendries 3211 Binkom

E-mailadres: info@basilboutique.be

BTW-nummer: BE0652.684.195

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BASIL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BASIL en de consument.

2. De tekst van de algemene voorwaarden wordt op elektronische wijze ter beschikking gesteld aan de consument op zodanige wijze dat u deze kan opslagen.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. De afbeeldingen gebruikt op de website zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BASIL niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaald in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BASIL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BASIL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van deze data en zorgt BASIL voor een veilige webomgeving, alsook een veilige manier van elektronische betaling.

4. BASIL zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het e-mailadres van BASIL waar u terecht kan met klachten (info@basilboutique.be);
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
 • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument verstrekt heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

5. BASIL behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

6. Door een bestelling te plaatsen stemt u toe met de leverings- en betalingsvoorwaarden. BASIL behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BASIL erkend. BASIL garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

7. BASIL is gerechtigd om controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling via creditcard. Op basis van deze controle kan BASIL een alternatieve betalingswijze aanbieden of de bestelling annuleren.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn begint op het moment dat de goederen zijn geleverd. Indien u na afloop van deze termijn de producten niet aan BASIL heeft teruggezonden, is de koop een feit.

2. Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BASIL retourneren, conform de door de BASIL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt (ook (make-up) vlekken), vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

3. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en zonder schade zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging en/of foto.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zijn ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal BASIL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door BASIL alleen worden uitgesloten indien BASIL dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

 • Die duidelijk persoonlijk zijn van aard;
 • Die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden (i.v.m. hygiëne);
 • Die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BASIL geen invloed heeft;
 • Artikelen die bij aankoop afgeprijsd waren of in solden waren.

 

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW-tarieven of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2. In afwijking van het vorige lid kan BASIL de producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BASIL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en worden vermeld in Euro’s.

4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. BASIL staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De garantietermijn van BASIL komt overeen met fabrieksgarantietermijn. BASIL is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken, voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

3. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde goed(eren) verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de consument alvorens over te gaan tot terugzending aan BASIL deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden en te mailen naar info@basilboutique.be (a.d.h.v. foto's). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goed(eren) dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan BASIL schriftelijk worden gemeld. Terugzending dient te geschieden in de originele staat en verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de consument door BASIL gegrond worden bevonden, zal BASIL naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BASIL en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BASIL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BASIL gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BASIL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welk vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5. BASIL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6. Deze garantie geldt niet indien: - En zolang de afnemer jegens BASIL in gebreke is; - U de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; - De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BASIL en/of gebruiksaanwijzing of de verpakking zijn behandeld; - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. BASIL neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal BASIL geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (doordat het bestelde goed niet meer op voorraad is of niet meer leverbaar is), ontvangt de consument hier uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht en heeft u in dit geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. In geval van ontbinding conform het vorig lid zal BASIL het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

7. Aan de leveringsplicht van BASIL zal, behoudens tegenwijs, zijn voldaan zodra de door BASIL geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aanboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

8. BASIL is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (vb. Kerstmis). Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is BASIL niet aansprakelijk. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

9. Artikelen die bij aankoop afgeprijsd waren of in solden waren.

 

ARTIKEL 12 – GEGEVENSBEHEER

1. Indien u een bestelling plaatst bij BASIL dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BASIL. BASIL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2. BASIL respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3. BASIL maakt in sommige gevallen gebruik van een mailingslijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

ARTIKEL 13 – BETALING

1. Bij de verkoop van producten wordt er een volledige vooruitbetaling bedongen. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BASIL te melden. In geval van wanbetaling door u heeft BASIL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

1. BASIL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. U kan dit doen door een e-mail te sturen naar info@basilboutique.be.

3. Bij BASIL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u door BASIL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van BASIL kan eveneens ingediend worden door een e-mail te sturen naar info@basilboutique.be met een duidelijke omschrijving van de klacht, alsook contactgegevens (e-mail adres en/of gsm-nummer), het ordernummer en eventueel een foto.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenenregeling.

 

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen BASIL en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BASIL en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven kennis, tenzij BASIL er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

ARTIKEL 16 – AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen... o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten... op de website van BASIL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 17 – OVERMACHT

1. BASIL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e- mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derde geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BASIL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. BASIL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op de schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheeld of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BASIL gehouden enige boete of schadevergoeding uit te betalen.

4. Indien BASIL bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op aftand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

BASIL - Sharina Degeest

Groenendries 3211 Binkom

E-mailadres: info@basilboutique.be

BTW-nummer: BE0652.684.195ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BASIL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BASIL en de consument.

2. De tekst van de algemene voorwaarden wordt op elektronische wijze ter beschikking gesteld aan de consument op zodanige wijze dat u deze kan opslagen.ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. De afbeeldingen gebruikt op de website zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BASIL niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen;
De eventuele kosten van aflevering;
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.


ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaald in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BASIL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BASIL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van deze data en zorgt BASIL voor een veilige webomgeving, alsook een veilige manier van elektronische betaling.

4. BASIL zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Het e-mailadres van BASIL waar u terecht kan met klachten (info@basilboutique.be);
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
De informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument verstrekt heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.
5. BASIL behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

6. Door een bestelling te plaatsen stemt u toe met de leverings- en betalingsvoorwaarden. BASIL behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BASIL erkend. BASIL garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

7. BASIL is gerechtigd om controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling via creditcard. Op basis van deze controle kan BASIL een alternatieve betalingswijze aanbieden of de bestelling annuleren.ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn begint op het moment dat de goederen zijn geleverd. Indien u na afloop van deze termijn de producten niet aan BASIL heeft teruggezonden, is de koop een feit.

2. Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BASIL retourneren, conform de door de BASIL verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt (ook (make-up) vlekken), vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

3. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig en zonder schade zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging en/of foto.ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zijn ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

2. Indien u een bedrag betaald heeft, zal BASIL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door BASIL alleen worden uitgesloten indien BASIL dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

Die duidelijk persoonlijk zijn van aard;
Die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden (i.v.m. hygiëne);
Die snel kunnen bederven of verouderen;
Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BASIL geen invloed heeft;
Artikelen die bij aankoop afgeprijsd waren of in solden waren.


ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in BTW-tarieven of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2. In afwijking van het vorige lid kan BASIL de producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BASIL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en worden vermeld in Euro’s.

4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. BASIL staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De garantietermijn van BASIL komt overeen met fabrieksgarantietermijn. BASIL is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken, voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

3. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde goed(eren) verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de consument alvorens over te gaan tot terugzending aan BASIL deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden en te mailen naar info@basilboutique.be (a.d.h.v. foto`s). Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goed(eren) dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan BASIL schriftelijk worden gemeld. Terugzending dient te geschieden in de originele staat en verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de consument door BASIL gegrond worden bevonden, zal BASIL naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BASIL en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BASIL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BASIL gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BASIL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welk vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5. BASIL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6. Deze garantie geldt niet indien: - En zolang de afnemer jegens BASIL in gebreke is; - U de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; - De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BASIL en/of gebruiksaanwijzing of de verpakking zijn behandeld; - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. BASIL neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal BASIL geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (doordat het bestelde goed niet meer op voorraad is of niet meer leverbaar is), ontvangt de consument hier uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht en heeft u in dit geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. In geval van ontbinding conform het vorig lid zal BASIL het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

7. Aan de leveringsplicht van BASIL zal, behoudens tegenwijs, zijn voldaan zodra de door BASIL geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aanboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

8. BASIL is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (vb. Kerstmis). Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is BASIL niet aansprakelijk. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

9. Artikelen die bij aankoop afgeprijsd waren of in solden waren.ARTIKEL 12 – GEGEVENSBEHEER

1. Indien u een bestelling plaatst bij BASIL dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BASIL. BASIL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2. BASIL respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3. BASIL maakt in sommige gevallen gebruik van een mailingslijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.ARTIKEL 13 – BETALING

1. Bij de verkoop van producten wordt er een volledige vooruitbetaling bedongen. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BASIL te melden. In geval van wanbetaling door u heeft BASIL behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

1. BASIL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. U kan dit doen door een e-mail te sturen naar info@basilboutique.be.

3. Bij BASIL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u door BASIL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van BASIL kan eveneens ingediend worden door een e-mail te sturen naar info@basilboutique.be met een duidelijke omschrijving van de klacht, alsook contactgegevens (e-mail adres en/of gsm-nummer), het ordernummer en eventueel een foto.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenenregeling.ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen BASIL en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BASIL en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven kennis, tenzij BASIL er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.ARTIKEL 16 – AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen... o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten... op de website van BASIL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.ARTIKEL 17 – OVERMACHT

1. BASIL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e- mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derde geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BASIL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. BASIL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op de schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheeld of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BASIL gehouden enige boete of schadevergoeding uit te betalen.

4. Indien BASIL bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 BASIL | sitemap | rss
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.